Засідання Ради Отаманів Україн

18 лютого у Києві у шта­бі ВГО «Екологія та соціальний захист» відбулася представницька нарада отаманів України. Почала­ся вона з молитви та співу гімну країни. Усі 28 вер­ховних отаманів і гетьма­нів зареєстрованих всеу­країнських та міжнарод­них козачих організацій приїхали до столиці, про­демонстрували им орга­нізованість та відповідаль­ність. Прибув до Києва і го­ловний отаман України В. Гузій. На засіданні та­кож було багато представ­ників ЗМІ. От тільки ер­жавні структури не вия­вили особливого зацікав­лення до співпраці з коза­цтвом. Офіційні запро­шення було відправлено міністру оборони України Д. Саламатіну, міністру надзвичайних ситуацій України В. Балозі, голові Державної прикордонної служби України М. Литви­ну. Але нікого із запроше­них урядовців на засіданні не було. Лише міністерство оборони надіслало свого представника.

У порядку денному роз­глядалося прийняття Поло­ження Ради таманів Укра­їни, поповнення козацьких лав новими організаціями, співпраця з Координацій­ною радою з питань роз­витку козацтва при Кабіне­ті Міністрів країни. Але червоною ниткою усіх ви­ступів засідання, зокрема головного отамана Украї­ни В. Гузія, було об’єднання козацьких лав. У єдності й одностайності козацтва –сила і перспективи на майбутнє. Має бути один гетьманат, одна канцелярія. До Верховної Ради жоден з депутатів не може подати ніякого документу щодо козацтва, поки його не затвердить Всеукраїн­ська рада старійшин.

Сьогодні козацьких очільників непокоїть, чому Кабмін відмовився розгля­дати і без удь­яких пояс­нень зняв з порядку денно­го Програму розвитку ко­зацтва в Україні до 2015 року? А під цю про­граму було закладено від­повідні кошти. рограму зняли, а куди гроші витра­тили? З цього приводу го­тується звернення до Каб­міну та Президента Украї­ни. При Кабміні створено нову Координаційну раду з питань розвитку коза­цтва, тому що попередня рада виявилася бездіяль­ною. На жаль, державні чи­новники досі ніяк не мо­жуть зрозуміти, що козаць­кі громади – це не фор­мальні громадські ргані­зації, яких в Україні, як грибів після дощу. Це цілий народ, укорінений в істо­ричному минулому нашої країни, який сьогодні від­роджує свої кращі радиції заради майбутнього своїх дітей та онуків, заради роз­будови України. І в Кабміні змушені почути козаків.

А козаки завжди готові до співпраці один з одним, з громадськими та держав­ними структурами, за­вжди готові до компроміс­них рішень. Чимало пролу­нало на засіданні слушних пропозицій, зокрема, щодо створення спільно з мініс­терством оборони націо­нальних козацьких органі­зацій, які б займалися мо­лоддю, пропонувалося ви­робити меха­нізм співпраці з держструктура­ми та втілення в життя вироб­лених спільних рішень та інші. Гарячі виступи козацьких ва­тажків свідчили про те, що до Ки­єва приїха ли справді небайдужі, нефор­мальні лідери. І тільки неа­бияка витримка та вміле керівництво головуючого О. Костюка спрямовували засідання у ділове, кон­структивне русло. Насам­кінець затверджено дату наступного засідання 28 квітня та порядок денний.  

_______________________________________________________

Що ж: «Боже, благослови!»Тетяна МИХАЙЛОВА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *