Як стати козаком? Я хочу стати козаком

         Козацтво на Україні — явище самобутнє, національне, суто народне. Воно виникло і сформувалося в другій половині XV—XVI ст. як форма протесту українського народу проти зростаючого соціального та національно-релігійного гноблення, посилення кріпацтва і розвитку кріпосного права. Соціальний склад козацтва був неоднорідний. Переважну його масу становили збіглі селяни, представники міських низів, а також декласовані елементи земян і шляхти. Воно поповнювалося вихідцями не лише з українських земель, а й з Білорусії, Росії, Молдавії.
        32973_900  Джерелом утворення козацтва в другій половині XV— у XVI ст. були «ухідництво». втечі, масові переселення селян і міщан. Це стало фактором освоєння обширів Наддніпрянщини, яка у XV ст. була спустошена та знелюднена внаслідок постійних татарських нападів. Козацтво «на волості» взяло на себе справу боротьби проти татар. Найвидатнішим явищем в історії козацтва було утворення в середині XVI ст. Запорозької Січі. Згуртовуючи в собі найволелюбніші елементи козацтва, вона стала осередком боротьби не лише проти зовнішніх ворогів України — Турецької (Османської) держави і Кримського ханства, а й проти зазіхань правлячих кіл Речі Посполитої щодо України. Запорожці очолили рух свого народу за соціальне й національне визволення.
        IMG_7024Січ стала зародком нової української козацько-старшинської державності, утворивши органи влади («Кіш»), військо та морський флот. К. Маркс назвав Запорожжя «християнською козацькою республікою». Проблема козацтва — одна із центральних в історії України доби феодалізму, а тому завжди привертала увагу дослідників. Польські шляхетські історики пов’язували появу козацтва з діяльністю польських і українських магнатів. До такого трактування схилялися й тогочасні іноземні автори. Так, О. Гваньїні твердив: магнати Лянцкоронські, Вишневецькі, Ружинські та інші набирали козацькі загони, оголошували себе отаманами й «козакували» в Дикому Полі. Прагнучи довести                                                                                                                                                                      kozaky1

 

право козацької старшини на дворянство, українські старшинські історики-літописці XVII— XVIII ст. намагалися довести, що козаки—це нащадки стародавніх шляхетних вояків, лицарів. Наприклад, Григорій Грабянка писав: козаки «бяху… от воинского чина отдревле й мечем упражняхуся, а не работним игом». Так само анонімний автор «Истории Русов или Малой России» (1846 p.), полемізуючи з польськими вченими, протестував проти їхнього твердження, що козаки «набирались из разной вольницы…», тобто були вихідцями з простолюду.
 
 
     Запишись до Націоального Реєстру Козаків України!  Визнай себе козаком за родом і духом!
 
 
 www.kozak.ua
 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *