Академія козацького самоврядування

ЗАТВЕРДЖЕНОПротоколом малої ради ВГО СГК
від ________2015 р. N ______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Академія козацького самоврядування

 

 

Преамбула

        

         Реалізація завдань цього Положення передбачає визнання козацького самоврядування, як історично притаманної (з кінця ХІV сторіччя) форми соціальної організації українського суспільства, основні засади котрої були відображенні в одній з перших європейських конституцій нового часу – Договорах і Постановленнях Прав і вольностей Війська Запорозького (Конституції Пилипа Орлика, 1710 рік).

         Підвалини даного Положення повинні сприяти вивченню і поглибленню знань про козацьке самоврядування з урахуванням досвіду і напрацювань, що зберегли свою історичну ідентичність козацьких громад.

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Національна Академія козацького самоврядування (далі — Академія) є установою, що реалізує освітні програми з використанням культурно-історичних традицій українського народу, базовим набуттям якого є козацьке самоврядування та утворюється згідно Статуту ВГО «Соборне Гетьманське Козацтво» і забезпечує даний напрям роботи ВГО СГК як юридичної особи.
 2. Основним завданням створення Академії є залучення та об’єднання фахівців для питань підготовки реформаторів з соціальної організації українського суспільства, яке будується на основних засадах козацького самоврядування.

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ АКАДЕМІЇ

 1. Створити Національний Центр з підготовки  теоретиків та практиків, для вирішення проблемних завдань, які стоять перед українським суспільством.
 2. Сприяти формуванню прошарку громадян здатних проводити ефективні реформи в Україні.
 3. Закласти міцний науковий фундамент для відтворення і розвитку більш ніж п’ятисотрічної традиції козацького самоврядування в Україні – суспільної організації українського народу, способу побудови життя територіальних громад, що мали ефективну систему органів влади з усіма її гілками, у тому числі, власним судочинством.
 4. Створити науково-методологічну базу шляхом проведення семінарів (вебінарів), форумів з питань методології та практичної діяльності, що  становлять  спільний  інтерес для налагодження взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування (територіальними громадами), органами самоорганізації населення, громадянами та релігійними конфесіями; здійснення  спільних  заходів  в політичній, економічній, соціальній,  культурній,  науковій, освітній, правовій  та адміністративній галузях,  а також з розвитку духовності.

ІІІ. СТРУКТУРА ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

 1. Виконавчим органом Академії є дирекція.
 2. Для виконання задач зазначених у Положенні можуть створюватись структурні підрозділи (кафедри, відділи, секції) та представницькі, дорадчі органи (Президія, Наукова Рада), а також інші постійні або тимчасові органи.
 3. З метою контролю за діяльністю Академії при Малій козацькій Раді СГК створюється Контрольно-Ревізійна комісія.
 4. Учасниками Академії є штатні працівники та посадовці на громадських засадах, членство в Академії оформлюється за фаховою приналежністю і скріплюється договірними відносинами з фізичними та юридичними особами або на умовах акредитації.
 5. Для реалізації завдань які покладаються на Академію учасниками здійснюється підприємницька та громадська діяльність визначена у даному Положенні та Статутом ВГО СКГ.
 6. На початку становлення, Академія, для забезпечення діяльності, користується рахунками та матеріальною базою засновника ВГО СКГ.

ІV. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КЕРІВНИЦТВА АКАДЕМІЇ

 1. До складу керівництва Академії входить директор та інші особи згідно штатного розкладу.
 2. Призначення директора та його звільнення здійснюється Малою козацькою Радою СГК.
 3. Склад керівництва Академії, працівників та розмір їх заробітної плати визначається згідно штатного розкладу, затвердженого директором.
 4. Права та обов’язки директора встановлюються Статутом ВГО СКГ та цим Положенням.
 5. Права та обов’язки працівників встановлюються на основі посадових інструкцій, які затверджує директор Академії.
 6. V. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
 7. Підготовка фахівців з проведення реформування суспільства, різних галузей науки, економіки, державних і громадських інституцій і процесів у громадянському суспільстві.
 8. Допомога громадам, органам місцевого самоврядування, державним органам у формуванні планів, програм, проектів та заходів щодо можливостей по впровадженню реформ.
 9. Допомога у практичній реалізації різноманітних наукових і бізнес-проектів з залученням можливостей своїх членів, інших державних, громадських і приватних структур.
 10. Здійснення та захист прав і свобод людини, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, наукових, екологічних, та інших інтересів громадян України.
 11. Популяризація в суспільстві ролі громадскості у формуванні системи народовладдя.
 12. Академія реалізує додаткові освітні програми, що мають на меті підготовку громадян, що навчаються в Академії, (слухачів) до ведення педагогічної роботи серед школярів та студентів, несення, державної або іншої служби українського козацтва.
 13. Правила прийому до Академії визначаються засновником відповідно до Положення та законодавства України.
 14. При прийомі Академія зобов’язана ознайомити слухачів з основними і додатковими освітніми програмами, що реалізуються Академією, та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
 15. Кількість ступенів навчання в Академії визначається засновником Академії.
 16. Основні та додаткові освітні програми включають в себе навчальний план, робочі програми навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів) та інші матеріали, що забезпечують духовно-моральний розвиток, виховання і якість підготовки слухачів.
 17. Основні та додаткові освітні програми, в тому числі з підготовки до несення державної або іншої служби українського козацтва, затверджуються Академією відповідно до законодавства України.
 18. Академія самостійна у виборі системи оцінок, форми, порядку та періодичності проміжної атестації слухачів.
 19. Початок і закінчення занять в Академії визначаються засновниками Академії.
 20. Кількість слухацьких груп в Академії та їх наповнюваність визначаються з урахуванням санітарних та інших правових норм і наявністю умов, необхідних для здійснення освітнього процесу.
 21. Розклад занять в Академії регламентується правилами внутрішнього розпорядку Академії, які затверджуються директором Академії.
 22. Слухачі Академії, які освоїли в повному обсязі основну програму, мають право пройти додаткові освітні програми в Академії.
 23. Підсумкова атестація слухачів, що освоїли основні та додаткові освітні програми, проводиться у формі єдиного іспиту.
 24. Академія видає слухачам, які пройшли підсумкову атестацію, документи встановленого зразка про проходження відповідного курсу навчання та присвоєння їм статусу козака наставника, завірені печаткою Академії та ВГО СГК.
 25. За скоєні неодноразово грубі порушення цього положення та статутних документів ВГО СГК допускається виключення з Академії та позбавлення статусу козака наставника.
 26. Виховна робота в Академії є частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності Академії.
 27. Виховання слухачів базується на загальнолюдських цінностях, кращих зразках світової та національної культури, історії України та українського козацтва, видатних прикладах служіння закону і Батьківщині.
 28. Виховний процес організовується на основі комплексного підходу до вирішення завдань патріотичного, правового, духовно-морального і естетичного виховання слухачів. При цьому його основні завдання реалізуються в процесі навчальної діяльності та повсякденному житті слухачів, а також у взаємодії з козацькими товариствами, установами культури, державними та місцевими органами влади.
 29. Ефективність виховного процесу досягається підтримкою створенням необхідних умов для успішного навчання слухачів, всебічним інформаційним забезпеченням, а також повагою особистої гідності слухачів. Дії адміністрації та педагогічного колективу Академії повинні служити зразком для слухачів.
 30. Виховна робота зі слухачами включає такі напрямки:

VI. ПРИЙОМ ДО АКАДЕМІЇ

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ

а) виховання патріотизму, активної громадської позиції, соціальної відповідальності та компетентності, поваги до прав, свобод і обов’язків людини.

Напрямок включає в себе такі поняття: любов до України; служіння Україні; любов до української мови, історії та культурі України, громадянське суспільство, свобода діяльності та організації на благо людини, народу, українського козацтва, України, права та обов’язки громадянина; суспільне благо, загальнонаціональні інтереси, соціальна компетентність; закон і правопорядок; діалог національних культур, співробітництво народів, мир у всьому світі; різноманіття культур і народів; міжнародне співробітництво; прогрес людства;

б) виховання української козачої доблесті.

Напрямок включає в себе такі поняття: служіння Батьківщині та українському козацтву, свобода особиста і національна, обов’язок, честь, гідність, сміливість, самовідданість, чесність, справедливість, вірне слово, військова майстерність, цілеспрямованість; любов до історії та культури українського козацтва, духовні, культурні, військові, трудові традиції українського козацтва, соціальне служіння, відповідальність за сьогодення і майбутнє своєї країни, сім’я як основа життя українського суспільства;

в) виховання працьовитості, свідомого, творчого ставлення до освіти, державної служби, праці і життя.

Напрямок включає в себе такі поняття: державна служба та служіння суспільству як священний обов’язок козака, працьовитість; безперервний особистісно-професійний розвиток; самореалізація козака в громадській та державній службі, праці, творчості, професії; освіту протягом усього життя; наукове знання; прагнення до знання і істини; наукова картина світу; науковий підхід до вирішення практичних завдань;

г) виховання екологічної культури, культури здорового і безпечного способу життя.

Напрямок включає в себе такі поняття: здоров’я духовне, соціально-психологічне, фізичне, репродуктивне; життя у всіх його проявах; екологічна безпека; екологічна грамотність; екологічна культура; екологічно доцільний здоровий та безпечний спосіб життя; сталий розвиток суспільства в гармонії з природою; рідна земля, заповідна природа, планета Земля;

д) виховання ціннісного ставлення до прекрасного, формування основ естетичної культури.

Напрямок включає в себе такі поняття: мистецтво, краса, гармонія; духовний світ людини; моральний вибір; сенс життя; добро; етичний, естетичний розвиток слухача; самовираження особистості у творчості та мистецтві.

VІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Учасниками освітнього процесу в Академії є завідувачі кафедри, педагогічні працівники, слухачі.
 2. Права та обов’язки слухачів Академії визначаються на основі цього Положення рішеннями засновків та керівництва Академії, іншими загальними і локальними нормативно-правовими та розпорядчими актами.
 3. Порядок комплектування Академії та вимоги до викладацького складу, інших працівників регламентуються наказами директора Академії.
 4. Основні права та обов’язки, що надаються працівникам Академії, визначаються законодавством України, рішенням засновника та директора Академії, правилами внутрішнього розпорядку Академії.
 5. До складу Наукової  ради НАКС входять керівники козацької старшини, козацьких Академій (в т.ч. Міжнородних), інститутів, козацьких ліцеїв, та інші. Керує науковою радою  голова, який обирається членами те5рміном на 3 роки. Наукова рада діє згідно окремого положення.
 6. Управління Академією здійснюється відповідно до законодавства України, цього Положення, рішень засновника та Статуту ВГО .
 7. Управління Академією будується на принципах єдиноначальності та самоврядування з урахуванням культурно-історичних традицій українського козацтва. Формами козацького самоврядування Академії є наукова рада Академії (загальні збори, науково — педагогічна рада) та інші. Порядок виборів органів самоврядування Академії і його компетенція визначається відповідними рішеннями засновника або директора Академії.
 8. Безпосереднє управління діяльністю Академії здійснює директор Академії.
 9. Порядок заміщення посади директора Академії встановлюється відповідно штатного розпису та затверджується наказом директора.
 10. Права і обов’язки директора Академії визначаються в установленому порядку трудовим договором та посадовими обов’язками, затвердженими засновником.
 11. Директор Академії відповідає за стан справ і діяльність Академії.
 12. За Академією з метою забезпечення її освітньої діяльності засновником закріплюються приміщення, обладнання, а також інше необхідне для функціонування Академії майно.
 13. Джерелами формування майна і фінансових витрат Академії є:
 14. власні кошти засновника, що виділяються для Академії;
 15. кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів за відповідними бюджетними програмами;
 16. кошти позабюджетних, приватних, благодійних та інших фондів;
 17. кошти, одержувані від здійснення не забороненої законодавством України діяльності, що приносить дохід, в тому числі доходи від надання платних додаткових освітніх послуг;
 18. добровільні пожертвування і цільові внески, одержувані від юридичних та (або) фізичних осіб, у тому числі іноземних.
 19. Слухачі Академії можуть забезпечуватися козацькою формою (форменим обмундируванням).
 20. Формене обмундирування передається у власність слухачам при їх випуску з Академії на платній основі.

ІX. УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ

X. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЇ

XІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Академія у своїй діяльності керується законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування (територіальної громади), цим Положенням, рішеннями засновника Академії.
 2. Академія є структурним підрозділом Всеукраїнської громадської організації «Соборне Гетьманське Козацтво» (далі — ВГО СГК), яке діє на основі даного Положення та на підставі Статуту СКГ. Засновниками Академії є засновники ВГО СГК (далі — засновник).
 3. Академія створюється і здійснює свою діяльність у порядку, встановленому законодавством України.
 4. Ліквідація та реорганізація Академії проводиться на підставі рішення засновника або на підставах та в порядку встановленому законодавством України.
 5. Академія не є юридичною особою не має самостійного балансу та рахунків в банківських установах.
 6. Академія має печатку із зображенням герба ВГО СГК, штамп і бланки зі своїм найменуванням, посвідчення, зразки яких затверджуються Малою козацькою Радою СГК, користуються символікою СГК.
 7. Академія може реорганізуватися у самостійний орган (суб’єкт господарювання – юридична особа) з набуттям додаткових функцій необхідних для досягнення цілей визначених Положенням, які не підпадають під статутну діяльність ВГО СГК та після створення необхідної матеріально-технічної бази. Співзасновниками можуть виступати фізичні та юридичні особи.
 8. Академія може надавати на договірній основі додаткові освітні послуги (викладання спеціальних курсів і циклів дисциплін, репетиторство, заняття зі слухачами для поглибленого вивчення предметів та інші послуги), не передбачені відповідними основними програмами.
 9. Академія має право вести діяльність, що приносить дохід, відповідно до законодавства України і цього Положення.
 10. Академія може здійснювати міжнародне співробітництво і зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.
 11. Академія має своє знамено.

 

 

 

 

 

Комментарии закрыты